புதிய அதிபரின் முதலாவது காலைக் கூட்ட நிகழ்விலிருந்து – 07.03.2023

Check Also

Madeena Students Won the Radio Quiz Program – Arivuk Kalanjiyam

இலங்கை வானொலி முஸ்லிம் சேவையினால் நடாத்தப்படும் அறிவுக் களஞ்சியம் பொது அறிவு வினா விடைப் போட்டி நிகழ்ச்சியில் மதீனா தேசிய …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *