New Principal of Madeena

மதீனாவின் புதிய அதிபராக அப்துர் ரஹ்மான் (அவர்கள்) 2021 OCTOBER, 25 ஆம் திகதியன்று கடமையேற்றார்.

Check Also

Unlimited Fiber Internet Connection at Madeena for teaching-learning process

கடந்த வருடம் கல்வி அமைச்சினால் முன்னெடுக்கப்பட்ட அனைத்து தேசிய பாடசாலைகளுக்கும் கற்றல் கற்பித்தல் மற்றும் நிர்வாக நடவடிக்கைகளுக்காக அதிவேக இணைய …

Leave a Reply

Your email address will not be published.