New Principal of Madeena

மதீனாவின் புதிய அதிபராக அப்துர் ரஹ்மான் (அவர்கள்) 2021 OCTOBER, 25 ஆம் திகதியன்று கடமையேற்றார்.

Check Also

புதிய அதிபரின் முதலாவது காலைக் கூட்ட நிகழ்விலிருந்து – 07.03.2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *